1.Política de privacitat, avís legal i política de cookies

Politica de privacitat Gotham Club

GOTHAM CLUB, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

GOTHAM CLUB, S.L., es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de GOTHAM CLUB, S.L.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: GOTHAM CLUB, S.L.

Nom comercial: GOTHAM CLUB

NIF: B67555920

Domicili: Carrer Santa Cristina, 16. 17310 Lloret de mar. (Girona)

e-mail: gothamclub@gmail.com

 

2. OBJECTE

A través del Lloc Web, oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a dites dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privacitat.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l’Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions.

En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, excepte que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el mateix Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en l’Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPAI WEB

L’Usuari es compromet a:

1. Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (iii) la moral i bones costums generalment acceptades i (iv) l’ordre públic.

2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per accedir a l’Espai Web.

3. Facilitar informació veraç al complimentar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en l’Espai Web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant l’establert a l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix d’abstenir-se de:

1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.

4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.

5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.

6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

8. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet per no entrañar un risc de dany o inutilització de l’Espai Web i/o dels continguts.

9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: 

    • De qualsevol forma sigui contrari, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

    • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic.

    • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

    • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

    • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

    • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

    • Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l’empresa o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

    • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

    • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

    • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’Espai Web, se li proporcionés una contrasenya, es compromet a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre el seu accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Així mateix, es compromet a notificar a l’empresa qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Conseqüentment, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar-se per a l’empresa.

 

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del lloc web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

No es fa responsable de les decisions que puguin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

El servei podrà ser interromput, o la relació amb l’Usuari immediatament resolta, si es detecta que un ús de la seva Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No som responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’Espai Web.

Serà únicament responsable d’eliminar, tan aviat com li sigui possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial, no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa.

2. Intromissions il·lícites mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o altres.

3. Abús indegut o inadequat de l’Espai Web.

4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. L’administrador de l’Espai Web es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l’Espai Web.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de l’Espai Web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebuts com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, sent els mateixos únicament per a la prestació de serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà indemne a l’empresa davant de qualsevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè es compromet a indemnitzar davant de qualsevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega ir raonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

 

7. HIPERENLLAÇOS

L’Usuari es compromet a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L’Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb l’objecte de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, l’empresa no es responsabilitza del contingut d’aquests Espais Web, ni es troba en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es pugui oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Se li concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran donar a entendre que l’empresa recomana aquest Espai web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb l’empresa ni afirmar que l’empresa ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de l’empresa; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·legals; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; (v) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai Web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’Espai Web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’Espai Web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després del com haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais Web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’Espai Web.

En conseqüència, l’empresa no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals Espais Web.

 

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, l’empresa tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com a l’establiment de les finalitats prèviament establertes, a el que s’estableix en les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta l’Espai Web.

9. COOKIES

Reservat el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en l’Espai Web, a fi de reconèixer-lo com Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi de l’Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les cookies recullen l’adreça IP de l’usuari sent Google l’encarregat del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de l’Usuari en l’Espai Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no es garanteix ni declara en cap cas la relació amb la prestació de serveis oferts a través de l’Espai Web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

El Lloc Web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial.

 

11. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà en tot cas responsable en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

12. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

A continuació es detalla la política de devolucions a GOTHAM CLUB.
No s’admeten canvis ni devolucions d’entrades excepte per cancel·lació del mateix.
L’entrada a l’esdeveniment sempre estarà subjecta a les normes d’admissió del local i particulars de l’esdeveniment.
El incompliment d’aquestes normes d’admissió exposades no obliga a la devolució de l’entrada i dels costos de distribució.
La devolució, en cas de cancel·lació, és obligació de GOTHAM CLUB fer-la dins del termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació.
Si la suspensió es fa un cop transcorreguda més de la meitat de l’esdeveniment, no hi haurà cap devolució.
Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l’entrada.

 

13. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En tals casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució de la estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

Aquest Avís Legal és de data 16/05/2023 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.